En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s'informa l'Usuari que el titular de la present pàgina web (d'ara endavant, “Pàgina Web”) www.moventis.es és MARFINA, S.L. (d'ara endavant, “MARFINA”) les dades d'identificació de la qual són els següents:

Domicili social: Paseo Comerç 100, Sabadell, 08203, Barcelona

CIF: B-59372755.

L'Usuari pot efectuar les seves consultes a través de la nostra secció de Contacte o bé remetent un correu electrònic a protecciondedatos@moventis.es.

Dades del registre: Registro Mercantil de Barcelona: asiento núm. 3.689, folio 103, volumen 20.407, full B-6285, inscripción 1ª.

1. Accés i funcionament de la Pàgina Web

L'Avís Legal regula l'accés i ús dels Usuaris a la Pàgina Web i té per objecte permetre la participació dels Usuaris amb la finalitat de consultar els productes i serveis oferts per MARFINA i, en el seu cas, sol·licitar un pressupost per a qualsevol d'aquests, així com presentar la seva candidatura laboral per a incorporar-se a MARFINA. L'accés està obert al públic en general, sense cap mena de restricció.

2. Utilització de la Pàgina Web

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts de la Pàgina Web estant obligat a:

  1. Facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis, i mantenir-les actualitzades, mentre que es faci ús de la Pàgina Web;
  2. No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
  3. No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori per motiu de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general, de la normativa vigent;
  4. No provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Pàgina Web, dels proveïdors de MARFINA o de terceres persones, ni introduir ni difondre en la xarxa, virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats;
  5. No utilitzar els continguts de la Pàgina Web i la informació de la mateixa per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades de tercers;
  6. No intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

MARFINA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Pàgina Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal. Per això, recomanem que l'Usuari llegeixi periòdicament el present Avís Legal i la resta d'informació de la Pàgina Web.

3. Responsabilitats

a) Responsabilitat per l’ús de la Pàgina Web: L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la Pàgina Web, quedant MARFINA exonerat de qualsevol classe de responsabilitat que pogués derivar-se de les accions de l'usuari.

MARFINA emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar informació actualitzada i fefaent en la Pàgina Web. No obstant això, MARFINA no assumeix cap garantia en relació amb la presència d'errors o possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquesta Pàgina Web.

L'usuari és l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra MARFINA basada en la utilització del Web per l'usuari. En el seu cas, l'usuari assumirà quantes despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a MARFINA amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

b) Responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web: MARFINA exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic.

Així mateix, també s'exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de MARFINA. Aquesta està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat a la Pàgina Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

c) Responsabilitat per contingut: MARFINA no es farà responsable, a no ser en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l'ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d'activitat que realitzi sobre els textos i/o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per a dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.

D'altra banda, MARFINA no serà responsable per la informació enviada per l'usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. En el moment que MARFINA tingui coneixement efectiu que allotja dades com els anteriorment referits, es compromet a actuar amb diligència per a retirar-los o fer impossible l'accés a ells.

 

En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions de la present Pàgina Web, pot fer-ho dirigint-se per MARFINA a través de les adreces de contacte indicades en la present Pàgina Web.

4. Enllaços de tercers

a) Web enllaçant: Els tercers que tinguin la intenció d'incloure en la seva pàgina web un enllaç de la present Pàgina Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats i/o il·lícits. En cap cas, MARFINA es fa responsable del contingut de la pàgina web del tercer, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d'aquesta. En el cas que, la Web enllaçant incompleixi algun dels aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l'enllaç de manera immediata.

b) Web enllaçada: En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l'Usuari accedir. No obstant l'anterior, MARFINA no es fa responsable del contingut d'aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l'Usuari l'encarregat d'acceptar i comprovar els accessos cada vegada que accedeixi. El present Avís Legal es refereix únicament a aquesta Pàgina Web i continguts de MARFINA, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines webs de tercers accessibles a través de la Pàgina Web.

Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no implica el suport, l'aprovació, comercialització o cap relació entre MARFINA i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

5. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

Tots els continguts de la Pàgina Web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de MARFINA i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la Pàgina Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la Pàgina Web estan protegits per la Llei.

MARFINA no concedeix cap mena de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en aquesta.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta Pàgina Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de MARFINA o del titular d'aquests.

6. Publicitat

En la Pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Pàgina Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.
MARFINA no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris dels patrocinadors. En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta Pàgina Web poden posar-se en contacte amb MARFINA a través dels mitjans indicats a l'inici.

7. Tractament de Dades Personals

Per a conèixer el tractament que MARFINA durà a terme de les dades personals que tracti a través de la present Pàgina Web, pot dirigir a la Política de Privacitat. Preguem que llegeixi atentament aquest text legal abans de facilitar-nos les seves dades personals

8. Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la Pàgina Web, se sotmetran als jutjats o tribunals pertinents del domicili de l'Usuari.

MARFINA perseguirà l'incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda de la Pàgina Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

9. Contacte

Per a qualsevol consulta o comentari sobre el present Avís Legal es podrà posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic protecciondedatos@moventis.es

Tota la informació a la teva mà