Moventis ofereix serveis de transport de viatgers, dins d'un context de seguretat, qualitat i eficiència, és conscient de la importància del compromís amb la societat per a la protecció del medi ambient i de l'aportació que cadascuna de les seves activitats pot oferir un desenvolupament sostenible. Moventis ha estat pioner entre els operadors de transports a Catalunya. Així ho demostra, per exemple, la utilització des de la dècada de 1990 de biocombustibles així com la introducció de vehicles híbiridos en els últims anys.
En coherència amb aquest compromís, Moventis ha desenvolupat de forma continuada en el temps i de forma pionera un conjunt de programes i actuacions així com un increment de recursos per aconseguir els seus ambiciosos objectius de caràcter mediambiental.

En els últims anys hem assistit al desenvolupament d'un interès creixent per tot allò relacionat amb el medi ambient i els aspectes mediambientals de les activitats econòmiques de tot ordre. Per Moventis, la variable mediambiental ha passat a formar part de totes les etapes de l'activitat de l'empresa: la planificació, el projecte, la compra de nou material i la prestació del servei. A partir de l'ús dels indicadors apropiats i del sistema integrat de gestió ambiental s'aconsegueix reduir els impactes derivats del servei.
En particular, Moventis persegueix una reducció de les emissions a l'atmosfera mitjançant l'ús eficient dels recursos energètics i la introducció de vehicles alimentats amb energies cada vegada més netes 

Durant la llarga experiència al món del transport de passatgers, Moventis ha adoptat sempre una política mediambiental d'aplicació de criteris ambientals i d'eficiència energètica, conscient que les seves activitats i serveis que han de ser realitzats de forma sostenible i respectant els criteris ambientals i d'estalvi energètic. L'objectiu de Moventis no és solament complir amb els requisits marcats de les Normatives Mediambientals sinó que sempre que sigui possible anar més enllà en el seu compliment.
Els objectius ambientals i d'eficiència energètica de Moventis són:

 • Proporcionar confiança als nostres clients, administracions públiques i a la societat en general, sobre la nostra actuació mediambiental
 • Disposar de la flexibilitat suficient per adaptar-se a requisits mediambientals externs en un entorn cada vegada més dinàmic, canviant i competitiu
 • Comptar amb el personal amb la formació i la sensibilització suficients, i així aconseguir una millora contínua de l'aspecte mediambiental de l'activitat
 • Garantir uns estàndards mínims de qualitat mediambiental que garanteixin la protecció del medi ambient, fomentant els sistemes de prevenció front els de correcció
 • Reduir les emissions de gas a l'atmosfera mitjançant un aprofitament eficient dels recursos energètics i la progressiva utilització de les energies renovables, compatible amb exigències operatives
 • Seguir les indicacions estatals i europees en matèria mediambiental i de compliment dels criteris ambientals de sostenibilitat i d'estalvi energètic
 • Fomentar la cultura mediambiental amb cursos de formació per a empleats. En aquest sentit, Moventis organitza cursos de conducció eficient. La conducció eficient, pot produir reduccions de l'ordre del 15% de consum de combustible i una reducció d'emissions de CO2 en la mateixa proporció
 • Fomentar la introducció al mercat de vehicles eficients.
 • Moventis ha establert unes directrius que manifesten la seva política ambiental i la seva conducta professional de respecte i compromís amb el medi ambient. Aquestes línies directrius donen lloc a l'aplicació de criteris ambientals i d'eficiència energètica del màxim rigor.
 • Respectar i protegir el medi ambient
 • Introduir els criteris ambientals i d'eficiència energètica en el procés de planificació i gestió del servei: introduir el ressò-conducció o conducció eficient, mantenir velocitats constants, anticipar el flux, promoure el mercat dels vehicles eficients, requisits mínims d'eficiència respecte a l'aire condicionat, sistema d'etiquetatge i sistema de control de la pressió dels pneumàtics o planificar seguint criteris d'eficiència de la de demanda real
 • Establir procediments per conèixer, actualitzar i complir els requisits legals aplicables en la nostra activitat i altres requisits
 • Definir i revisar periòdicament objectius i metes ambientals
 • Avaluar els aspectes i riscos ambientals, amb la finalitat de minimitzar els impactes ambientals
 • Implantar un sistema de gestió mediambiental que permeti:
 1. Controlar l'acompliment dels objectius i metes, per assegurar la millora contínua i la prevenció de la contaminació
 2. Adoptar les mesures necessàries per prevenir els impactes ambientals i la contaminació procedent de les nostres activitats
 3. Racionalitzar el consum dels recursos naturals, fomentar l'ús eficient de l'energia i gestionar adequadament els residus, abocaments i emissions generats
 4. Conscienciar el personal, inclosos proveïdors i subcontractistes, desenvolupant programes de sensibilització i formació, atenent al seu nivell de responsabilitat i a l'activitat desenvolupada per cadascú, i facilitant la seva participació
 5. Integrar la variable mediambiental en la selecció i avaluació de proveïdors i contractistes
 6. Col·laborar de forma transparent amb les administracions i agents socials en l'eliminació o minimització dels impactes ambientals, negatius relacionats amb la nostra activitat
 7. Difondre aquesta política mediambiental i les nostres actuacions ambientals rellevants entre empleats, proveïdors i altres parts interessades, revisant-la periòdicament per adequar-la a les necessitats existents.
Tota la informació a la teva mà