REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE LLEIDA

Aquest Reglament  s’empara en allò que disposen la Llei Reguladora de les Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 d’abril) en els seus articles 4.1. a), 25.2 ll), 26.1 d), 86.3 i concordants; la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya en els seus articles 8.1 a), 63.2 m), 64 ) e), 220.1 a), 221.2) i concordants; el text refós de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ( aprovat per R.D.Leg. 2/2000, de 16 de juny) en el seu art.  155.3 i concordants en relació a la Llei 12/1987, de 28 de maig de Regulació del Transport de Viatgers per Carretera mitjançant vehicles de motor i d’acord a la normativa reglamentaria corresponent.

I Disposicions Generals

Article 1  Objecte i Aplicació d’aquest Reglament

Aquest reglament té per objecte la regulació de la prestació dels serveis de transports urbans regulars, temporals i especials de viatgers que tinguin un recorregut íntegre pel terme municipal de Lleida, i determinar les condicions generals d’utilització pels usuaris del servei.

Aquest Reglament  serà d’aplicació a les persones que utilitzin el servei de transport públic urbà i a les empreses que prestin aquest servei.

Article 2 Competència i Organització del Servei

D’acord amb la normativa jurídica esmentada en el preàmbul i tenint en consideració la Carta Europea d’Autonomia Local (articles 3.1 i 4.4) l’Ajuntament té la competència per establir la gestió i l’ordenació dels serveis urbans de transport de viatgers tant en quant a les línies, itineraris, parades, horaris com en quants aspectes tinguin relació amb servei, essent sobirà per establir la reglamentació del servei.

Article 3  Caràcter públic del servei,

El servei de transport urbà de viatgers és de caràcter públic tenint dret a la seva utilització totes quantes persones ho desitgin amb les limitacions i condicions establertes en la legislació vigent i en aquest reglament.

Article 4 Normes de circulació, carrils reservats i col·laboració de la Policia Local

La circulació dels autobusos es regirà en tot cas per les normes de circulació aplicables, tant generals com municipals.

L’Alcaldia, a l’objecte de facilitar la utilització i la circulació dels transports urbans de viatgers, podrà reservar en la xarxa viària de la ciutat els carrils que estimi pertinents per a la circulació exclusiva de transport  públic. Aquesta reserva podrà ésser permanent, o amb limitacions horàries que permetin un ús mixt dels carrils. En aquests carrils podran circular tot tipus d’autobusos i autocars, tant de serveis de línies urbanes com interurbanes o discrecionals, així com també els taxis..

 

La Policia Municipal donarà la seva col·laboració pel bon funcionament dels serveis de transport públic de viatgers.

Article 5 Competència i Procediment per a l’establiment, modificació i supressió del servei.

La Paeria té competències per a la ordenació de transport urbà de viatgers, i en concret l’establiment de les línies, freqüència de pas, parades, itineraris, horaris, tarifes, i qualsevol altre element rellevant en la prestació del servei.

L’Alcalde és l’òrgan competent per decretar l’establiment, la modificació i la supressió dels serveis de transport públic de viatgers després de la incoació d’expedient administratiu en el que hauran d’informar a l’empresa  prestadora del servei i els serveis tècnics de l’Ajuntament.

Article 6 Tarifes

Correspon a la Paeria l’establiment de les tarifes del servei. Tant pel que fa a la quantitat com a la definició dels diferent títols de transport.

Per a l’establiment de tarifes, o la seva modificació s’emprarà el procediment previst al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) i normativa concordant..

II DRETS DELS USUARIS

Article 7 Condició d’usuari

Tindrà la condició d’usuari el ciutadà que estigui utilitzant el servei públic de transport urbà de viatgers.

L’accés a la condició d’usuari és lliure i general per tots els ciutadans. L’empresa prestadora del servei només podrà impedir aquest accés pels motius taxats en el present reglament.

 

Article 8 Drets dels usuaris

Els usuaris dels serveis de transport prestats per les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Reglament  són els titulars dels drets establerts en la normativa vigent i aplicable com també dels establerts en aquest Reglament.

En especial són drets dels usuaris els següents:

 

a)      Escollir entre les diferents prestacions que, segons preus i condicions, figurin en els quadres de tarifes aprovades per l’Ajuntament.

b)      Ésser transportats sempre que portin el títol de transport corresponent.

c)      Rebre el tracte correcte per part del personal de l’empresa prestadora del servei.

d)     Formular reclamacions que estimin convenients, en relació amb la prestació del servei, en  el llibre o els fulls de reclamacions.

e)      Gaudir de comoditat, higiene i seguretat en el servei.

f)       Restar emparat per les assegurances obligatòries establertes legalment.

g)      Portar paquets i objectes que les mides dels quals no siguin superiors a  80x50x25 cm.

h)      Portar, els gossos pigall

i)        Els menors de 4 anys, acompanyats de persona major d’edat, estan exempts de pagar bitllet sempre que no ocupin seient.

j)        Rebre contestació en el termini de 2 mesos de les seves reclamacions i queixes formulades.

k)      Adreçar-se al departament municipal corresponent o a les oficines del gestor, per a sol·licitar informació i/o formular reclamacions i queixes sobre el servei.

l)        Sol·licitar i rebre informació del servei

m)    Recuperar els objectes perduts  en el servei, cas que estiguin a disposició del gestor, o de l’Ajuntament, en el termini de 2 mesos.

 

Article 9 Cotxes i cadires de Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)

Els cotxes i cadires de nens seran admesos en els vehicles sempre que els infants vagin degudament subjectes. En tot cas, el nombre màxim de cotxes o cadires serà de dos per vehicle.

 

S’admetran i tindran preferència, sobre els cotxes i cadires de nens per accedir als vehicles, els usuaris que es desplacin en cadira de rodes que tindran accés per les rampes exclusives per a PMR.

Article 10 Informació

L’empresa prestadora disposarà d’un sistema d’informació que proporcioni als usuaris les dades relatives al servei.

III CONDICIONS D’UTILITZACIÓ

Article 11 De les parades obligatòries i a demanda

Les parades seran senyalitzades de forma clara, visible i actualitzada, incloent un esquema de recorregut i de les hores de començament i acabament del servei, de la seva freqüència com també de qualsevol alteració, línia per línia, tot i que estiguin ubicades en el mateix lloc.

 

La detenció en les parades serà l’estrictament necessària per pujar i baixar els usuaris, mentre tant les portes d’accés restaran obertes.

 

Llevat d’indicació al contrari les parades seran obligatòries. En el cas que les parades siguin a demanda dels usuaris, aquest extrem constarà en el pal de parada.

Article 12  Accés i baixada dels vehicles

Els usuaris accediran als vehicles per la porta del davant i baixaran per les portes central i/o darrera amb l’excepció de l’accés per la rampa per a PMR (Persones amb mobilitat reduïda).

 

Per motius de seguretat, resta prohibit pujar o baixar dels vehicles en circulació.

Article 13 Detenció dels autobusos a la parada

Durant l’estacionament en les parades terminals o de regularització o relleu, i en el termini de temps que va des de l’arribada del vehicle i la sortida del mateix, segons l’horari establert, les portes d’accés romandran obertes per a permetre l’accés del viatgers.

 

Les maniobres de parada i de reincorporació al tràfic s’efectuaran amb la major atenció i diligència, evitant maniobres brusques.

 

Les parades s’efectuaran situant el vehicle paral·lelament a la voravia, i de la forma que perjudiqui menys a la resta del tràfic rodat i peatonal, llevat que, per motius de promoció del transport públic, l‘ordenació del tràfic establerta en la via pública assenyali prioritat a favor dels autobusos, d’acord amb el que disposa l’article 73 de Reglament General de Circulació.

Article 14 Informació a les parades

Totes les parades hauran d’estar senyalitzades. En les marquesines i pals de parada figuraran els nombres de les línies corresponents.

Article 15 Informació en els vehicles

En l’interior dels vehicles s’exposaran:

a)      Les tarifes

b)      Les condicions d’ús

c)      Extracte del present reglament

 

Els vehicles hauran de portar el distintiu internacional de les persones amb discapacitats  situat d’acord amb la normativa aplicable.

 

 

Article 16 Modificació o suspensió temporal del servei

Les modificacions o suspensions temporals del servei per motius d’obres, festes, manifestacions, etc... amb caràcter general, haurà de posar-se al coneixement públic amb antelació suficient. Dita informació s’articularà en funció de la importància de cada incidència i es garantirà el seu coneixement per part de la generalitat de les persones afectades donant coneixement en les parades i línies  afectades i a través del mitjans de comunicació. Només caldrà que figurin en la parada quan la supressió estigui previst que duri més de tres dies.

Article 17 Capacitat dels vehicles. Accidents

La capacitat màxima dels vehicles serà de 90 persones en els vehicles de 12 metres de longitud i de 120 persones en els vehicles articulats de 18 metres de longitud.

 

En lloc visible en l’interior es farà constar el nombre de seients i el nombre màxim d’usuaris que pot dur el vehicle.

 

Si es produeixen en l’interior del vehicle danys personals o materials prèvia comunicació, en el seu cas, el conductor del vehicle omplirà el full justificatiu de la incidència que traslladarà a les oficines de l’empresa prestadora del servei i serà,  també, lliurat a l’asseguradora.

 

 Quan sigui procedent es comunicarà l’accident a la Policia Local.

Article 18 Reserva de seients. Accés d’usuaris amb mobilitat reduïda. 

No existeix reserva de seients, aquests seran ocupats lliurement sense cap preferència llevat dels reservats expressament a usuaris amb mobilitat reduïda i dones embarasades. Les PMR fent-ho saber al conductor, tindran dret d’accés mitjançant les rampes en els vehicles que disposin d’aquestes, i si és necessari.

Article 19 Prohibició de fumar.

A l’interior dels vehicles esta totalment prohibit fumar o dur la cigarreta, cigar, pipa o similar encesa.

 

A l’interior dels vehicles s’ha de senyalitzar clarament aquesta prohibició.

Article 20 Obligacions del personal de l’empresa prestadora del servei

El personal de l’empresa prestadora mantindrà en tot moment un tracte correcte amb els viatgers, atenent a les peticions d’ajuda i informació evitarà tota classe de discussions amb les persones, a les queixes i protestes d’aquestes, els treballadors donaran, sempre en bones maneres, les explicacions que procedeixin.

 

El personal de l’empresa adscrit a la prestació del servei quedarà obligat a :

a)      Fer complir les obligacions exigides als usuaris

b)      Complir en tot moment els preceptes del Codi de la Circulació, itinerari de línies, l’horari del servei, parades i resta de determinacions establertes en aquest reglament

c)      Anar degudament uniformat

d)     Facilitar al viatgers la informació que demanin sobre el servei

e)      Aturar els vehicles el més a prop possible de les voreres, per tal de facilitar la pujada i baixada sense perill.

f)       Aturar el vehicle en la parada quan ho demani l’usuari.

g)      Desplegar els elements d’adaptació que possibilitin l’accés al vehicle a persones discapacitades i facilitar tot tipus d’ajut necessari a les mateixes.

h)      Efectuar l’arrancada i la parada sense brusquetat i no deixar la direcció del vehicle, ni realitzar accions o omissions que els puguin distreure de la conducció.

i)        Retirar el títol de transport especials a aquelles persones que no puguin acreditar la seva legítima possessió

j)        No admetre al servei un nombre d’usuaris superior a l’autoritzat pel al vehicle, impedint, en aquest cas, l’entrada dels ciutadans que vulguin accedir al servei

k)      No admetre l’accés a l’autobús de viatgers sense el corresponent títol de transport

l)        No donar sortida als vehicles mentre els usuaris estiguin pujant o baixant.

IV OBLIGACIONS DELS USUARIS

Article 21 Obligació de portar el títol de transport.

Els usuaris hauran de dur el títol vàlid de transport (bitllet o tarja acreditativa del pagament de la tarifa) que han de conservar durant el viatge i presentar-lo al personal de l’empresa o als agents controladors.

 

L’ús de les diferents targes de tarifa social, o de preu reduït en funció de col·lectius, especials haurà d’estar degudament acreditat.

 

Si una targeta multiviatge és utilitzada per més d’un usuari, haurà de conservar-la el darrer que hagi d’abandonar l’autobús.

 

Article 22 Altres Obligacions

Els usuaris hauran, en tot cas,

a)      d’utilitzar les parades convenientment establertes i senyalitzades per pujar i baixar  dels autobusos.

b)      l’entrada i la sortida dels autobusos únicament pot fer-se per la porta assenyalada per a cada cas. No està permès pujar ni baixar dels vehicles en marxa ni fora de les parades.

c)      seguir les indicacions del personal de l’empresa prestatària i allò disposat en les indicacions situades públicament en els temes relacionats amb el servei.

d)     No distreure al conductor, ni limitar-li la visibilitat, ni realitzar cap actuació que perjudiqui la seguretat.

e)      Procurar abonar el bitllet ordinari amb l’import exacte, segons la tarifa vigent

 

V TARIFA

Article 23 El títols de transport

Els títols de transport seran fixats en la corresponent tarifa aprovada per l’Ajuntament.

Article 24 Adquisició dels títols de transport

Els títols de transports es podran adquirir en els llocs que determini d’Ajuntament a proposta de l’empresa prestadora del servei, procurant en tot cas que sigui d’ampli abast territorial.

Article 25 Venda a l’autobús i canvi

A l’interior de l’autobús només es vendrà el bitllet senzill.

 

No es podran emprar a l’interior de l’autobús ni targetes de crèdit ni targetes moneder.

 

El conductor/cobrador de l’autobús no tindrà l’obligació de retornar canvi en els casos de pagament amb bitllets d’import facial superior a 20€.

VI REGIM SANCIONADOR

Article 26 Infraccions.

Les accions o omissions contràries a aquest Reglament  o la resta de disposicions aplicables tindran el caràcter d’infraccions i podran ésser sancionades.

 

Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Article 27 Infraccions molt greus.

Són infraccions molt greus :

a)      No respectar la reserva de seients per a persones de mobilitat reduïda.

b)      Pujar o baixar dels vehicles en marxa o fora de les parades.

c)      La reincidència en la comissió d’infraccions greus en els darrers dos anys.

Article 28 Infraccions greus

Són infraccions greus:

 

a)      L’ús del servei desproveït del bitllet o tarja.

b)      L’ús indegut de les targes de tarifa social, o de preu reduït en funció de col·lectius

c)      l’incompliment de les advertències i recomanacions del personal de l’empresa prestadora del servei pel que fa a actuacions que atemptin la seguretat del vehicle i la dels usuaris.

d)     Escriure, pintar i embrutar l’interior o l’exterior dels vehicles.

e)      Portar objectes que per les seves característiques de pes, volum, estructura, quantitat, emanacions o altres anàlogues puguin posar en perill la integritat física o la salut de les persones o coses.

f)       La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en els dos darrers anys.

 

Article 29 Infraccions lleus.

Són infraccions lleus :

 

a)      Les infraccions de l’article Article 22, apartats b), c) i d) quan per les seves característiques d’intensitat i d’autoria no hagin d’ésser considerades com a infraccions greus.

b)      Fumar, menjar i beure a l’interior dels vehicles.

c)      Practicar la mendicitat dintre dels vehicles.

d)     Llençar objectes per les finestres i dintre dels vehicles.

e)      Les accions o omissions contràries a aquest Reglament  que no siguin constitutives d’infracció molt greu o greu.

Article 30 Sancions.

La Comissió d’infraccions molt greus se sancionarà amb una multa entre 50,01 € i 1.000 €.

 

La Comissió d’infraccions greus se sancionarà amb una multa entre 12,01 € i 50 €., llevat de les regulades en els apartats a) i b) de l’Article 28 que serà de 6 €.

 

La Comissió d’infraccions lleus se sancionarà amb una multa de fins a 12 €.

Article 31 Circumstàncies modificatives.

Existirà reincidència si l’infractor ha estat sancionat en el darrer any per infraccions d’aquest Reglament  i de la mateixa naturalesa.

 

El reconeixement de la infracció es una circumstància que pot atenuar la responsabilitat de l’infractor.

Article 32 Procediment i Competència

La imposició de sancions per les infraccions assenyalades en aquest Reglament , així com el cobrament d’aquestes, haurà de fer-se d’acord amb el procediment instruït conforme a l’ordenament jurídic vigent i aplicable.

 

La competència per sancionar les infraccions correspon a l’Alcalde d’acord amb la legislació vigent.

Article 33 Prescripció

Les infraccions molt greus prescriuran als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus als 6 mesos de la comissió del fet.

 

VII Altres Diposicions

Article 34 Publicitat d’aquest reglament

L’empresa gestora del servei col·locarà extracte del reglament a l’interior del vehicle.

 

Article 35 Queixes i reclamacions

Les queixes i reclamacions pel funcionament incorrecte del servei es podran formular en a les oficines del gestor del servei o de l’Ajuntament. A aquests efectes el gestor del servei portarà un registre de les queixes i reclamacions rebudes.

 

Tant a les oficines del gestor com al  l’OMAC es disposarà d’un exemplar d’aquest reglament a efectes de consulta pels usuaris.

 

DISPOSICIO FINAL.- Entrada en vigor.- El present Reglament entrarà en vigor el dia següent de la publicació íntegra del seu text en el BOP de Lleida.  

Tota la informació a la teva mà