Política de privadesa i amb protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES

 

Normativa aplicable

De conformitat amb el que disposa el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) en vigor, Moventis informa als usuaris de la pàgina web ( "Web") que la informació de caràcter personal que pot proporcionar-nos, ja sigui a través de determinats formularis de recollida inclosos en les diferents seccions de la web, es recolliran en un fitxer, el responsable del qual és l'empresa MARFINA, SL ( "MARFINA") i capçalera de Moventis ( "Grup Moventis"), segons s'indica en les corresponents seccions de la web.

Les empreses de Moventis són les empreses que es relacionen en el llistat que l'usuari pot consultar clicant aquí.

Les dades de caràcter personal recollides són objecte de tractament, segons es requereixi, tant automatitzat com convencional, i incorporats i conservats, d'una banda, en els fitxers titularitat de MARFINA o de les empreses del Grup Moventis que actuïn com a responsables dels fitxers corresponents. Es manté registre del tractament dels mateixos, degudament actualitzat.

A cada formulari de recollida de dades de caràcter personal del web s'indica de manera expressa, per cada supòsit concret, qui o qui són els responsables del tractament de les dades de caràcter personal i els responsables dels corresponents fitxers.

 

Exercici dels drets dels usuaris

L'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, pot dur-se a terme de conformitat amb el que es disposa a la normativa vigent, mitjançant una sol·licitud tramesa a la nostra adreça de correu electrònic establerta a aquest efecte , baixamoventis@moventia.net, o l'adreça postal, Moventis - Dept. Assessoria Jurídica, Via Augusta, 105, 08174, Sant Cugat del Vallès, a la qual s'ha d'adjuntar en qualsevol cas una fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid, de conformitat a dret que permeti acreditar la seva identitat.

 

Principi de qualitat de les dades personals

El no emplenament o l'emplenament parcial de les dades de caràcter personal per part dels usuaris que els puguin ser requerides en un formulari del web, podria suposar que les empreses del Grup Moventis no puguin atendre la seva sol·licitud d'informació, ni prestar els serveis que s'ofereixen a la web.

L'usuari es responsabilitza de comunicar al responsable del tractament que en cada cas correspongui, qualsevol modificació de les dades de caràcter personal facilitades, amb l'objecte que la informació continguda en els fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Les empreses del Grup Moventis compleixen el que disposa la normativa vigent pel que fa al deure de cancel·lació de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la finalitat o finalitats per les quals va ser recollida, i queda bloquejada en el seu cas, amb la finalitat de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció d'aquestes responsabilitats. Un cop transcorreguts aquests terminis, s'elimina definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

Els menors de 14 anys no poden enviar cap tipus d'informació personal sense el consentiment del seu pare / mare o tutor. Les empreses del Grup Moventis no són responsables de cap informació personal enviada per menors de 14 anys sense l'autorització oportuna.

 

Dades especialment protegides

Segons el que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en cas que ens facilitin informació relativa a la seva ideologia, afiliació sindical, religió o creences, l'usuari ha donar-nos en el corresponent formulari el consentiment explícit i per escrit per poder tractar aquesta informació. De la mateixa manera, les dades relacionades amb l'origen racial, salut o vida sexual de l'usuari requereixen del seu consentiment exprés en el corresponent formulari per poder tractar-los.

Pel que fa a les possibles comunicacions d'aquesta tipologia de dades de caràcter personal a tercers, informarem a l'usuari oportunament en cada cas concret i facilitarem el mitjà per oposar-se, de conformitat amb la normativa vigent.

 

Finalitat de la recollida de dades personals

La recollida i el tractament de les dades de caràcter personal té com a finalitat, entre d'altres, poder contactar amb l'usuari atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments enviades; gestionar les tasques bàsiques d'administració i l'emissió de pressupostos, modificació o baixa de la targeta de fidelització que en el seu moment s'ofereixin; mantenir-lo informat, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats i serveis (si fos necessari, gestionar la prestació adequada) relacionats amb empreses del sector de l'automoció relacionades amb aquesta; i gestionar la seva participació en els cursos de formació oferts i en processos de selecció de personal.

Pel que fa al tractament de les dades amb finalitats exclusivament promocionals o publicitàries, es facilita a l'usuari, juntament amb el corresponent formulari de recollida de dades de caràcter personal, la possibilitat d'oposar-se al mateix moment que faciliti les seves dades. Així mateix es posa al seu servei un procediment oportú, senzill i gratuït, perquè pugui indicar lliurement la seva oposició quan l'usuari ho consideri oportú.

Si l'usuari no desitja rebre aquesta informació pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mitjans anteriorment indicats per exercir els seus drets i, en tot cas, mitjançant el corresponent marcat en la casella que constarà en la secció de la web. La seva acceptació perquè s'enviï la informació comercial o publicitària té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

 

Cessió de dades de caràcter personal

Respecte de les possibles comunicacions de dades a tercers, informarem l'afectat oportunament en cada cas i facilitarem el mitjà per oposar-se, d'acord amb la normativa vigent.

En el cas que no autoritzi la cessió de les seves dades personals a una altra persona del Grup, diferent de la estigui sol·licitant les seves dades personals, l'usuari ha de procedir al corresponent marcatge de la casella que constarà a la secció del web on hi hagi el formulari que estigui emprant.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no té efectes retroactius.

 

Mesures de seguretat

S'han adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits per la normativa vigent, d'acord amb el tipus d'informació tractada, i s'han implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals facilitades. Tot això de conformitat amb el que es preveu a la normativa de vigor.

Es garanteix que s'han adoptat les mesures oportunes per garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que ens enviïn per Internet. Per això, s'utilitza la tecnologia de seguretat Secure Socket Layer (SSL), sistema que permet el encriptat de la informació que ens enviïn i evita la lectura, fins i tot si és interceptada inadequadament. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Quan accedeixen al nostre lloc web, no emmagatzemem cap informació en el seu ordinador a través de galetes, per poder reconèixer-de manera automàtica la propera vegada que la faci servir.

Aquest portal d'Internet conté enllaços a altres llocs web relacionats amb les empreses del Grup Moventis.

 

Modificació de la política de privacitat

Les empreses del Grup Moventis es reserven el dret a modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta web els canvis produïts amb una anticipació raonable a la seva posada en pràctica.

Així mateix proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats per a què, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la política de privacitat i protecció de dades, com també als textos informatius i d'obtenció del consentiment per al tractament de les seves dades personals , en cada supòsit de la seva recollida mitjançant aquest lloc web.

 

Informació general

En virtut del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i de conformitat amb el principi de transparència de la nostra companyia, s'informa als usuari de les dades legals d'aquest lloc web: 

  • Denominació comercial: MOVENTIS
  • Denominació social: MARFINA, S.L.
  • Domicili social: Sabadell – Barcelona, Passeig del Comerç, 100
  • Direcció del contacte: Sant Cugat del Vallès – Barcelona, Via Augusta, 105, 08174
  • CIF núm.: B-59372755 
  • Dades d’inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona: seient núm. 3.689, folio 103, volum 20.407, full B-6285, inscripció 1ª
  • Direcció de correu electrònic: baixamoventis@moventia.net
Tota la informació a la teva mà