VEHICLES

Certificacions

Moventis compta amb les principals certificacions de seguretat que s'apliquen al sector del transport i servei turístics, gràcies als protocols d'actuació establerts davant els riscos derivats del Covid-19.

D'una banda, ha obtingut la certificació APPLUS + de Protocols d'Higiene i Control per la qual es garanteix el compliment de les noves exigències en els requisits de neteja, higiene, control i organització de la seva activitat.

Aquesta certificació, realitzada a través de l'avaluació externa per part d'una entitat independent com Applus +, recull aspectes relacionats amb l'entorn físic i mesures higièniques bàsiques, mesures tècniques, mesures organitzatives, control del personal laboral i mesures de control d'accés de totes les empreses que formen part de Moventis, tant en la seva activitat de línies regulars com de serveis discrecionals i turístics.

D'altra banda, Moventis compta amb el segell ICTE Tourism de l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola, centrat en l'activitat de les empreses del grup de transport i serveis turístics, amb abast als més de 500 vehicles que conformen la seva flota, empleats i centres de treball.

                                        

Mesures incloses en el protocol de prevenció i seguretat referents al vehicle:  

A bord dels vehicles, es troba tota la informació referent a les normes i recomanacions de prevenció i seguretat, accessible a la vista del passatge.

Neteja diària

Diàriament, a través d’una empresa de neteja externa i certificada, tots els vehicles de les nostres bases i instal·lacions se sotmeten a un procés d’higienització exhaustiu:

Encara que higienització, neteja i desinfecció puguin semblar paraules gairebé sinònimes, cadascuna fa referència a un procés diferent.

• Neteja: és l’eliminació de les restes o residus que poden quedar a les superfícies, per evitar la multiplicació dels microorganismes. Es tracta d’eliminar residus visibles.

• Desinfecció: té per objectiu eliminar o destruir els microorganismes presents a les superfícies i estris de treball. En aquest cas, eliminem residus no visibles.

• Higienització: és la combinació de neteja i desinfecció. Se sol dur a terme un pla de neteja que s’executa de manera periòdica i en el qual s’assenyalen els mètodes de neteja, els productes i les persones encarregades.


Diàriament s’efectuarà la neteja ordinària de manteniment, i seguidament, es procedirà a la desinfecció d’interiors de vehicles i infraestructures relacionades amb el transport. Segons REQUERIMENTS DEL PUNT (e) DE L’ARTICLE 14.2 del RD 463/2020 de 14 DE MARÇ i ORDRE 36/2020, DE 16 DE MARÇ, DE LA CONSELLERIA DE FOMENT, PER LA QUAL S’ADOPTEN MESURES DE CARÀCTER OBLIGATORI EN RELACIÓ AMB LA COVID-19 EN L’ÀMBIT DELS TRANSPORTS.

Buidatge de papereres:

Tots els recipients d’escombraries es buidaran i es retornaran a les seves posicions inicials.

Les bosses de plàstic de les papereres se substituiran quan convingui. Tota la brossa es recollirà i s’eliminarà dipositant-la en els contenidors assignats.

L’exterior, així com l’interior de les papereres es netejarà amb un drap humitejat en sabó neutre per eliminar-ne tota la brutícia.

Escombratge de paviments:

S’escombrarà tota la superfície i es recollirà tota la brutícia amb un recollidor i un raspall o escombra. Tota la zona que s’hagi d’escombrar es netejarà perfectament per tal d’eliminar pols, brutícia seca i qualsevol altre tipus d’escombraries.

Desempolsat d’elements:

Es durà a terme la neteja de barres de subjecció, lleixes, finestres, respatllers, maleters portaobjectes, portes d’entrada-sortida.

Neteja interior de vidres:

La neteja de vidres interiors es defineix com l’eliminació completa de taques. S’utilitzarà un producte detergent i amoníac, i s’efectuarà la neteja amb baieta ecològica (baieta molt escorreguda).

A més, la neteja del vidre parabrisa es farà en 2 etapes, primer segons el que s’ha comentat anteriorment i segon repassant amb un drap de cotó.

Fregada de paviments:

No es fregarà mai si no s’ha escombrat prèviament el terra segons la metodologia explicada en el punt anterior. La solució de detergent neutre es canviarà periòdicament per mantenir la solució clara i el terra net. Després de passar la baieta, el terra tindrà un aspecte uniforme, no s’hi apreciaran ratlles, marques, residus de detergent ni cap evidència de brutícia.

Tampoc s’observaran esquitxades en el mobiliari, parets, sòcols, etc., ni hi quedaran restes de la baieta. Les baietes es netejaran al final de cada jornada i, després d’escórrer-les i deixar-les eixugar a l’aire, se sotmetran a la neteja mitjançant una solució d’aigua i lleixiu, procés que es durà a terme cada 2 o 3 dies, i es recanviaran quan convingui.

També es netejaran cada setmana els baixos de les rampes d’accés.

Neteja de l’habitacle del conductor: retirada de diaris, neteja del quadre i el volant.

Altres tasques programades per l’encarregat de centre: neteja de tapisseries

La desinfecció es durà a terme diàriament amb desinfectant d’ús PROFESSIONAL amb compostos d’amoni quaternari, benzil C12-16 alquil dimetil i clorurs EN UNA DISSOLUCIÓ DEL 3%, 30 ml de producte per 1000 ml d’aigua (1 litre). S’utilitzarà la tècnica habitual, que consisteix a aplicar la solució ressenyada sobre cadascun dels elements descrits, de manera que en quedin íntegrament impregnats i sotmesos a la seva acció desinfectant. L’aplicació del producte no requereix esbandida.

 

Desinfecció amb ozó:

Cada nit, després de la jornada de treball, s’aplica un protocol de neteja dels autocars de 15 minuts amb canons d’ozó, que actua com a desodoritzant i desinfectant.

L’ozó és el segon desinfectant més potent del món i té la capacitat d’eliminar bacteris, virus, gasos i toxines. Els generadors d’ozó produeixen una concentració d’ozó molt efectiva a partir de l’oxigen que hi ha a l’aire. El tractament amb ozó es duu a terme en un lloc tancat i sense persones presents, i la durada del tractament depèn de diversos factors, com la mida de la sala, la temperatura i el grau de brutícia. L’ozó generat destrueix els virus, els bacteris i els gèrmens perjudicials en entrar, a través de la coberta proteica (càpside), al nucli d’àcid nucleic, on destrueix l’ADN viral. Després del tractament, l’ozó generat es torna a descompondre en oxigen.

Els generadors d’ozó combaten eficaçment:

• Pudors desagradables a l’aire, als teixits dels seients, entapissats o cortines

• Bacteris

• Virus

• Espores

Un cop efectuada la neteja ordinària de l’habitacle, es procedeix a fer una desinfecció amb detergent clorat que inclou: l’habitacle del conductor (volant, seient i quadre de comandaments) i la zona del passatge, on es fa especial èmfasi a les zones de més contacte del passatge, com ara les baranes de les portes d’accés a l’autobús, les anses de la part posterior dels seients, els habitacles portaobjectes, els reposabraços dels seients i els cinturons de seguretat dels passatgers, si n’hi ha. Si n’hi ha, es netejaran i desinfectaran els lavabos dels vehicles.

PERSONAL MOVENTIS

Mesures incloses en el protocol de prevenció i seguretat referents al personal Moventis:

Es reparteixen dispensadors de solució hidroalcohòlica individuals i col·lectius per a la desinfecció de mans a tot el personal, així com màscares de protecció que porten posades durant tota la seva jornada laboral.

El personal conductor neteja i desinfecta l’habitacle en cada canvi de torn amb productes desinfectants adequats.

El personal conductor coneix i aplica les mesures adoptades per les autoritats sanitàries: S’ha d’evitar el contacte i la interacció amb el passatge.

Abans d’acudir al servei

Qualsevol personal treballador que tingui alguns dels símptomes descrits per les autoritats sanitàries compatibles amb la Covid-19, no ha d’assistir al lloc de treball i ha de contactar amb el 061 o el 112, depenent de la gravetat dels símptomes. El departament de Trànsit s’encarregarà de la substitució del personal treballador per a la realització del servei.

Si alguna persona treballadora ha mantingut un contacte estret o ha compartit espai amb alguna persona que posteriorment ha estat confirmada com a positiu per Covid-19, no ha d’assistir al seu lloc de treball, encara que no presenti cap símptoma, per un espai de temps d’almenys 14 dies.

Al centre de treball

Afavorir el teletreball sempre que sigui possible. Des de la posada en marxa del confinament hem engegat mesures de teletreball per a tot el personal d’oficines per tal de minimitzar el contacte amb altres persones.

Evitar agrupacions de persones i el contacte físic. Hem habilitat espais prou grans i ventilats per complir amb la distància de seguretat recomanada de dos metres i també hem dotat el personal d’eines de videoconferència per tal de reduir al mínim les reunions presencials.

Afavorir al màxim la higiene de mans. Hem col·locat dispensadors de gel hidroalcohòlic a tots els centres de treball a la disposició del personal empleat i visitant, complementari al rentat de mans amb aigua i sabó.

Ús de mascareta. És obligatori l’ús de màscara dins de les nostres instal·lacions sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat mínima recomanada.

Informació preventiva. Hem incrementat la informació preventiva al personal empleat definint polítiques internes específiques sobre la Covid-19 fent difusió especialment sobre la higiene en general i específicament de mans, actuació en cas de tenir símptomes i, en general, sobre totes les consignes sanitàries difoses per les autoritats sanitàries competents, per tal de mantenir-nos informats davant de qualsevol actualització de la informació.

Distribució d’EPI. Tot el nostre personal conductor ha estat dotat de màscara higiènica reutilitzable, guants de protecció i gel hidroalcohòlic individual.


Tapar-se la boca i el nas. En  cas d’esternudar o tossir, el personal conductor i personal d’oficina segueix el protocol cobrint-se la boca i el nas amb l’avantbraç i no amb la mà. A més, s’evita tocar-se la boca, el nas i els ulls amb les mans i s’utilitzen els mocadors d’un sol ús.

Durant el servei

L’ús de la màscara proporcionada per l’empresa és obligatori durant la prestació del servei.

Tot el personal ha de posar l’accent en la higiene de mans com a mesura principal de prevenció i control de la infecció. Ha de fer ús del gel hidroalcohòlic a disposició a totes les instal·lacions, així com el gel individual lliurat a tots els treballadors.

Després del servei

Els treballadors mantenen una actitud responsable complint amb les mesures de protecció i seguretat a la llar en pro de la prevenció de contagis, especialment si conviuen amb grups de risc.

Equips de protecció individual (EPI)

A Moventis hem dotat el nostre personal amb equips de protecció individual.

Mascareta

Màscara higiènica reutilitzable especificació segons norma. UNE 0065:2020 fabricades per Robin Hat SL.

La capa de teixit interior té les propietats de garantir la protecció contra aerosols sòlids i líquids. L’eficàcia d’aquesta filtració d’aerosols és de >97% i d’un >96% en la filtració de partícules. Les característiques del teixit interior permeten una confecció adequada, l’hermeticitat adequada a la cara de l’usuari davant de l’atmosfera ambiental.

D’altra banda, es tracta d’un teixit resistent a la penetració d’efecte hidròfug, fet que li confereix impermeabilitat. Resistència a la penetració microbiana en sec i en humit. Segons certificat oficial d’ITEL, aquest teixit permet fabricar màscares reutilitzables. Capacitat de filtració del teixit principal, filtració de partícules de 0,4 micres o majors equivalents a una eficàcia de filtració d’almenys 94% per a partícules de 0,3 micres de diàmetre.

Gel desinfectant hidroalcohòlic

La base d’aquest gel desinfectant és el seu alt contingut en alcohol. A diferència de moltes altres propostes del mateix sector, és l’únic que pot garantir posseir una concentració d’alcohol del 70%. Està fet pensant no sols en la seguretat, sinó també en les facilitats. Per això, en la primera presa de contacte ja deixa clar que el seu tacte és d’allò més agradable i que la seva absorció és molt ràpida. Cal afegir-hi que també és un gel que pensa en les pells més sensibles. Té com a prioritat no només protegir i evitar el contagi de la Covid-19, sinó també cuidar la pell de les mans. A aquest efecte, evita per complet l’ús de colorants de qualsevol tipus, com també de triclosan i parabens, colorants bastant nocius per a persones amb pells reactives o sensibles.

Guants 

Certificat en riscs intermedis cat. II segons EN 420:2003, EN 388:2016

          • Guant de niló negre amb suport de poliuretà negre.

          • Part superior lliure de poliuretà per a una millor transpiració.

          • Lliure de silicones i sense costures.

          • Empunyadura elàstica i de màxima sensibilitat.

          • Resistent i molt confortable.

          • Ideal per a qualsevol mena de manipulació.

          • Bona resistència a l’abrasió i esquinçament.

L’ús de guants no eximeix d’utilitzar la resta de les mesures de precaució, especialment el rentat de mans, tapar-se amb el colze en esternudar o tossir i mantenir la distància de seguretat entre persones.

PERSONES USUÀRIES

Mesures incloses en el protocol de prevenció i seguretat referents a les persones usuàries:

• Mantenir una distància de seguretat amb els altres usuaris del transport col·lectiu, sempre la màxima possible.

• Accedir en cues ordenades a vehicles i instal·lacions, deixar espai per sortir i fer una sola fila en escales i cintes, sense avançar altres persones.

• Preveure un temps més llarg de l’habitual per fer els desplaçaments en transport col·lectiu.

• És obligatori portar la mascareta al transport col·lectiu, tant dins dels vehicles com a les estacions, parades i passadissos.

• Evitar utilitzar el transport col·lectiu en cas de trobar-se malament o pertànyer a un grup de risc, i quedar-se a casa si es tenen símptomes de la Covid-19.

• Rentar-se bé les mans amb aigua i sabó o amb un gel hidroalcohòlic, abans i després d’accedir al transport col·lectiu.

• Evitar tocar superfícies i tapar-se sempre a l’hora d’esternudar o tossir.